Utierka je ... Čo je utierka?
Utierka
Utierka, a dobre.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.