Balenie je ... Čo je balenie?
Balenie
BALENIE pozri FASOVAT.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.