Tenká vrstva je ... Čo je tenká vrstva?
Tenká vrstva
Tenká vrstva, th; -one, -one. S tenkými vrstvami. Tenká vrstva stromu.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.